Bloque-Menu Principal

Presentació

 

 

M. Rosa Remolà, Presidenta del CAATEEB
 

l'Onyar a Girona RSF2010

Ens trobem en una època de profunds canvis socioeconòmics i tecnològics, en què les estructures financeres mundials estan en crisi, es detecta una forta fractura i segregació urbana, i cada dia són més evidents les conseqüències del canvi climàtic. Algunes veus parlen d’una crisi de valors i d’iniciar un nou model de desenvolupament que es recolzi en la ètica i que aposti per un camí sostenibilista. Sembla que més que una època de canvis, estem davant d’un canvi d’època.
 
Desprès de molts anys intensius de "fer ciutat", marginant els centres urbans, als anys 60 i 70 del segle XX va sorgir la necessitat de "fer amb la ciutat" i es va començar a intervenir en els centres històrics obsolets i incapaços de respondre als canvis vertiginosos de la societat. Als anys 90, la rehabilitació es va ampliar als barris construïts durant la postguerra, en clar procés de degradació i que requerien d’una atenció urgent. Avui, la rehabilitació s’ha d’entendre des d’una perspectiva molt més amplia: la sostenibilitat, pensant més en les "persones" que en les "pedres", superant la intervenció local i puntual per abastar una escala més global i integral.

Plantejat des de l’escala global i des d’una visió integral, millorar l’eficiència energètica dels edificis existents i incorporar-hi energies renovables, són accions que permeten reduir les emissions de CO2 i millorar el seu comportament energètic. Ara be, la rehabilitació sostenibilista no ha de limitar-se a l’estalvi energètic, sinó que cal que incorpori aspectes constructius, ambientals, econòmics, socials i estructurals, orientant-se sobretot cap a la millora de la qualitat de vida de les persones, al foment de la cohesió social i a la posta en valor dels actius culturals.
Aquest congrés, que té el seu origen en la signatura del Manifest: El repte de la Rehabilitació, vol ser el fòrum de debat del futur del sector de la construcció que reivindiqui una política d’habitatge, al servei de les necessitats de la societat actual, seguint el model europeu basat en la rehabilitació i la sostenibilitat. Així doncs, es planteja com a punt de trobada de tots els actors del sector, on es presentaran els treballs i les reflexions realitzades entorn a quatre grans temes: la política d’habitatge, el compromís sostenibilista, el marc normatiu i les noves formes d’habitar.

Com a Presidenta del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, us animo a participar activament en el Congrés Internacional “Rehabilitació i Sostenibilitat. El Futur és possible”, des d'avui fins al mes d’octubre de 2010.
M. Rosa Remolà. Presidenta
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona