Bloque-Menu Principal

EL repte de la rehabilitació

El dia de Sant Jordi de 2009, en el marc de Construmat, es va presen­tar a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge el Manifest: El repte de la Rehabilitació, promogut pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació amb el suport de diverses organitzacions ciutada­nes i del sector. El Manifest posava de relleu la situació marginal en què es troba l’activitat de rehabilitació a Catalunya i a l’Estat espanyol, a dife­rència de la resta d’Europa, i propo­sava 10 mesures urgents per corregir aquesta important disfunció. Des d’aquell moment, el Manifest s’ha difós a tot l’Estat espanyol i ha tingut una molt bona acollida par part del Ministerio de Vivienda. El conseller Francesc Baltasar, també va mostrar el seu acord amb el plantejament i amb els objectius que es proposen.