Bloque-Menu Principal

Blocs temàtics

DOCUMENTS MARC 

Bloc A. La rehabilitació en la política d'habitatge

Bloc B. El compromís sostenibilista des de la rehabilitació

Bloc C. Un marc normatiu pels edificis
 

BLOCS TEMÀTICS
Bloc A. La rehabilitació en la nova política d’habitatge 
L’activitat de rehabilitació està vinculada a les polítiques públiques, que l’han conduit a una posició marginal dins el sector de l’edificació. Analitzar el marc legal, econòmic i de gestió; conèixer les característiques del parc edificat i avaluar el seu estat, permetrà plantejar noves formes d’intervenció i de gestió urbana que donin a la rehabilitació sostenible el paper d’impulsora d’un canvi de model en la política d’habitatge i en el desenvolupament urbà. Un model que prioritzi la vivenda digna i la mantingui al marge de l’especulació del mercat.

Bloc B. El compromís sostenibilista des de la rehabilitació
L’impacte ambiental dels edificis és molt important i els grans reptes mediambientals exigeixen una millora en el comportament del parc existent. La rehabilitació sostenible, des de la perspectiva urbana i dels edificis, donarà resposta al repte mediambiental i, al mateix temps, als aspectes econòmics i socials de la ciutat. Es tracta de marcar les línies mestres del camí sostenibilista des de la rehabilitació urbana integral.

Bloc C. Un marc normatiu pels edificis existents
Un dels aspectes clau de la rehabilitació és trobar l’equilibri entre l’aprofitament del construït i la posta al dia amb la incorporació de noves prestacions. Per donar resposta a aquesta demanda, es requereix d’un marc normatiu específic per als edificis existents, amb uns paràmetres d’exigència adaptats a la seva realitat i potencialitats. Establir unes bases per aquest marc normatiu és l’objectiu a desenvolupar.

 


CONSELLS D'EXPERTS
Per assolir els objectius establerts i per garantir la coherència de plantejaments i continguts, el Congrés serà el punt de confluència de la tasca realitzada per quatre Consells d’experts. Recolliran informació, l’analitzaran, identificaran bones pràctiques, faran una bona diagnosi i elaboraran propostes que donin resposta al dret constitucional d’un habitatge digne per a tot ciutadà i als reptes mediambientals que ens exigeix el futur del planeta.

Els Consells d’experts estan formats per experts de reconegut prestigi en rehabilitació i sostenibilitat en representació de les administracions, de les organitzacions del sector i de la societat civil, tant de l’Estat espanyol com d’altres països europeus. Sobre aquesta base, el Congrés posarà a debat quatre aspectes essencials de la rehabilitació sostenibilista i les possibles estratègies a seguir per al seu desenvolupament i consolidació.

La rehabilitació en la nova política d’habitatge:

Josep Maria Sas, Ferran Barba, Josep Báguena, Montserrat Pareja, Juli Ponce, Juan Rubio del Val, Josep Maria Llop, Michel Polge, Francesc Muñoz, Lluis Fajarí. Coordina Oriol Cusidó

 

El compromís sostenibilista des de la rehabilitació:

Salvador Rueda, Núria Pedrals, Manuel Clavillé, Toni Solanas, Toni Floriach, Pilar Martorell, Ramon Arjona, Gloria Gómez. Coordina Albert Cuchí

 

Un marc normatiu per als edificis existents:

Carles Salvador, Josep Baquer, Jorge Blasco, Juan Carlos López, Ignacio Paricio, Fernando Martin-Consuegra, Angela Sampedro, Rafael Bellmunt, Juan Briz, Julián Domínguez, Alicia Dotor, George Faller, Juan Frias, Miguel García, Belén Onecha, Fernando Vigara.  Coordina Josep Lluís Gonzàlez.